Algemene Voorwaarden BenMedia Group BV

Houder op naam van de merken “SeniorenTAB” en “EasyTAB”

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1.1 Benmedia:
Benmedia Group BV, gevestigd aan de eindstede 63 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 78608082, houder van het merk SeniorenTAB, verder te noemen “Benmedia” wanneer gerefereerd wordt aan het bedrijf en/ of “SeniorenTAB” als gerefereerd wordt aan diensten aangeboden onder het merk SeniorenTAB en EasyTAB.

1.2 Klant:
De persoon of rechtspersoon met wie Benmedia een overeenkomst aangaat of aan is gegaan.

1.3 Overeenkomst:
De Overeenkomst inclusief de Algemene Voorwaarden tussen Benmedia en Klant, op grond waarvan Benmedia diensten ten behoeve van Klant verricht.

1.4 Account:
De inlog en/ of het referentienummer waarmee Klant digitaal of telefonisch toegang krijgt tot de diensten van Benmedia, het portaal en de helpdesk van SeniorenTAB.

1.5 Login procedure:
De procedure voorgeschreven door Benmedia waarmee Klant toegang krijgt tot de digitale systemen, applicaties of producten van Benmedia.

1.6 Dienst/ Diensten:
Alle diensten, producten, software, applicaties, opdrachten en andere gerelateerde diensten die door Benmedia ten behoeve van Klant worden verricht.

1.7 Diensten van Derden:
Diensten die door een derde partij, als in niet Benmedia, geleverd worden waarvan Benmedia gebruikt maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Benmedia en aanmeldingen voor levering van de Benmedia Diensten en op alle Overeenkomsten, inclusief Diensten uit de webshops van Benmedia.

2.2 Op eventuele afwijkende of aanvullende bepalingen die niet in deze algemene voorwaarden staan kan Klant slechts beroep doen als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Benmedia zijn aanvaard.

2.3 De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde Algemene Voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Benmedia zijn aanvaard.

2.4 Alle door Benmedia gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden Benmedia niet.

2.5 De Klant kan zich bij Benmedia op door Benmedia aangegeven wijze (schriftelijk, telefonisch of digitaal) aanmelden voor de Dienst. De Klant (natuurlijke persoon) verklaart minimaal achttien jaar of ouder te zijn en het recht en het (mentale) vermogen te hebben om de Overeenkomst met Benmedia aan te gaan.

2.6 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat bij een aanvraag een betalingstansactie is geregistreerd, zoals via platformen als Bol.com, Amazon, de webshop of dat Benmedia een Overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt. Na aanvaarding van het aanbod door de Klant is onverwijlde herroeping door Benmedia mogelijk. Door herroeping komt geen Overeenkomst tot stand. Benmedia kan een aanvraag van een Klant om haar moverende reden en zonder opgave van redenen weigeren.

2.7 Benmedia is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 13.2 van kracht. Als de Klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de Klant, in afwijking van art.10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de Overeenkomst per de datum waar op de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

3.1 Benmedia spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

(i) Het verlenen van aansluiting op systemen van Benmedia voor de Klant voor de in de Overeenkomst bepaalde Benmedia dienst(en);
(ii) Het verlenen van Benmedia Diensten conform de Overeenkomst;
(iii) De beveiliging van gegevens die opgeslagen worden zijn de verantwoording van Klant.

3.2 Benmedia is niet verantwoordelijk voor de toegang tot, en het gebruik van Diensten van Derden. Dit wordt geregeld in een eventuele overeenkomst tussen de Klant en de aanbieder van Diensten van Derden, en is niet onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst met Benmedia en de Algemene Voorwaarden.

3.3 Benmedia kan geen onbelemmerde toegang tot het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Benmedia Diensten. Benmedia kan uitdrukkelijk geen minimumsnelheiden geen beschikbaarheids- en/of capaciteitswaarden van de Dienst garanderen.

3.4 Benmedia controleert niet de inhoud van via de Dienst voor de Klant toegankelijke informatie. Benmedia aanvaardt ter zake dan ook geen aansprakelijkheid. Onverminderd het voorgaande behoudt Benmedia zich het recht voor om informatie, waarvan Benmedia in redelijkheid meent dat deze een onrechtmatig of onbetamelijk karakter heeft niet te verwerken en van haar systemen te verwijderen. Benmedia geeft geen garantie dat alle emailberichten van de Klant virusvrij zullen zijn, klant is hiervoor zelf verantwoordelijk.

3.5 Benmedia onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van Klant en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Benmedia hiertoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze Algemene Voorwaarden.

3.6 Benmedia heeft het privacy beleid nader omschreven in een aparte privacyverklaring die te lezen is op de websites van Benmedia in de footer onder het kopje Privacy.

4.1 De Klant stelt Benmedia zo spoedig mogelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

4.2 De Klant onthoudt zich ervan andere Klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen van Benmedia. Het is de Klant verboden processen of programma’s al dan niet via systemen op te starten waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat Benmedia, andere Klanten of internetgebruikers gehinderd zullen worden of schade toegebracht zullen worden. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de Klantzijde, zoals bijvoorbeeld makkelijk te raden wachtwoorden voor accounts.

4.3 Het is de Klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

4.4 Het is de Klant niet toegestaan zijn of haar account of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Benmedia hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. De Klant blijft verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

4.5 De Klant geeft bij deze toestemming aan Benmedia zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Benmedia welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Benmedia en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Benmedia hiertoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Zie hiervoor het privacy statement zoals in art. 3.5 is genoemd.

5.1 Benmedia is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de Klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door bewijsbare grove schuld of opzet van Benmedia. Met name is Benmedia niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, systemen van Benmedia of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de Klant opgeslagen informatie op de systemen van Benmedia, handelingen van andere Klanten of internetgebruikers, wijzigingen van de inlogprocedure, accountgegevens of e-mail adressen.

5.2 De Klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Benmedia voortvloeiende schade.

5.3 De Klant vrijwaart Benmedia van alle schade en kosten en zal Benmedia alle schade vergoeden (inclusief kosten van juridische bijstand) die voortvloeien uit aansprakelijkheidsaanspraken van derden van schade of anderszins; op enigerlei wijze ontstaan door gebruik van de Klant van het account, een systeem of het internet in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst, dan wel door het niet nakomen van verplichtingen van Klant uit de Overeenkomst en/-of deze Algemene Voorwaarden.

5.4 Benmedia is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de Klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, als en zo lang de Klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5.
Bovendien is Benmedia in dat geval gerechtigd, als de ernst van de overtreding dat volgens Benmedia rechtvaardigt, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van Klant naar Benmedia ontstaat.

6.1 Benmedia verleent met de toegang tot de systemen aan Klant een niet exclusief en niet overdraagbaar recht om de apps, hardware, software en diensten voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken.

6.2 Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden in dat geval expliciet per dienst apart bekend gemaakt. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, toegangsrecht en eigendomsrecht.

7.1 Voor veel diensten is Benmedia afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen, zoals bijvoorbeeld het besturingssysteem Android, Samsung Knox, ESET antivirus, mobiele operators of hardware van derden. In sommige gevallen sluit de Klant veelal twee verschillende Overeenkomsten, één met Benmedia en één met de derde partij. Benmedia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welk en hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de hardware, het netwerk en-/ of de infrastructuur van derde partijen.

7.2 Via Benmedia maakt de klant gebruik van software van derden die wordt uitgeleverd tijdens installatie door Benmedia, onder andere een internetbrowser en meerdere apps. Onder deze Algemene Voorwaarden gaat de klant impliciet akkoord met de gebruikersovereenkomst van de betreffende software (End User License Agreements). Benmedia staat garant dat door dit impliciet akkoord geen onredelijke of financiële verplichtingen ontstaan voor de klant. De samenstelling van de met de SeniorenTAB producten meegeleverde software kan wijzigen.

8.1 Benmedia neemt klachten slechts in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op Benmedia Diensten en/of gedraging en of handelingen van Klanten.

8.2 Benmedia spant zich in klachten rondom de Benmedia Diensten zo goed mogelijk te behandelen. De Klant kan een volledige en concreet omschreven klacht melden bij de afdeling Klantenservice, bij voorkeur per email (info@seniorentab.nl). De klacht wordt, zover redelijkerwijs mogelijk, twee werkdagen na ontvangst van de klacht door Benmedia in behandeling genomen.

9.1 Benmedia is gerechtigd systemen buiten gebruik te stellen voor onderhoud of voor de noodzakelijk door Benmedia te verrichten aanpassingen of verbeteringen van systemen, zonder dat hier door een recht op schadevergoeding van de Klant naar Benmedia ontstaat.

9.2 Benmedia is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de login procedure, account en of andere diensten van Benmedia, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant naar Benmedia ontstaat.

9.3 Voor Diensten van derden is er ook de mogelijkheid dat er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden. Benmedia is niet verantwoordelijk, noch voor de communicatie hiervan of voor eventuele schade door dit onderhoud of updates van diensten van derden.

10.1 De Overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor een termijn die is omschreven in de betreffende overeenkomst. Wordt dit niet vermeld dan is de periode 1 jaar. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met één maand verlengd.

10.2 Opzegging van de Overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand en dient vóór de eerste dag van de maand bij Benmedia binnen te zijn. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per email, met dien verstande dat de opzegtermijn aanvangt op de dag waarop Benmedia de opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen.

11.1 Benmedia behoudt zich het recht voor om vorderingen die zij heeft op Klant uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen c.q. te verpanden aan derden.

11.2 Het is de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Benmedia de Overeenkomst of enige van zijn rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

12.1 Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Benmedia gesloten Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel als het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Benmedia te voldoen, is Benmedia gerechtigd hetzij de overeengekomen Benmedia dienst(en) op te schorten en-/ of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Benmedia tot enige schade vergoeding gehouden kan worden en onverminderd de aan Benmedia verder toekomende rechten. 12.2 Benmedia is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Benmedia diensten te staken als de Klant aan Benmedia valse en/of verkeerde dan wel geen persoonsgegevens heeft doorgegeven; De Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; In strijd handelt met artikel 4.1; tot en met in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; Surseance van betaling heeft aangevraagd; Onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden. 12.3 De Klant kan gebruikmaken van het wettelijke recht om, als er sprake is van een koop op afstand, binnen de door de wet gestelde termijn de koop ongedaan te maken. Hierbij moet het geleverde product in vergelijkbare toestand als bij de koop retour worden gezonden. 12.4 Voor producten geleverd onder het merk SeniorenTAB en EasyTAB geldt een afwijkende, ruimere, retourmogelijkheid. Dit is omschreven als de 30 dagen op proef garantie. Klant kan zonder opgaaf van reden het artikel retour melden. 12.5 Omdoos, en accessoires zijn onderdeel van de waarde van het retour gestuurde product. We behouden ons het recht voor om waardevermindering door schade en-/ of vermissing van onderdelen en-/ of de originele verpakking af te trekken van het te retourneren bedrag af te trekken.

13.1 De Klant is, afhankelijk van de te leveren Benmedia dienst(en), de daarvoor geldende tarieven en kosten verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zoals op de webshop waar consumentenproducten worden verkocht. Staat er geen BTW uitgesplitst op de offerte, dan is de prijs dus exclusief. Deze tarieven en kosten omvatten niet eventuele vergoedingen die de Klant aan derden verschuldigd is voor deze derden aan de Klant geleverde diensten.

13.2 Benmedia is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. Wijzigingen van productprijzen worden op de webshops doorgevoerd zonder vooraf bekendgemaakt te worden. Overige wijzigingen worden maximaal vier weken voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de website en bij abonnementen per mail. De Klant heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen in het geval van een prijsverhoging.

14.1 De aan Benmedia verschuldigde vergoedingen worden vooraf, bij eenmalige bedragen, of met doorlopende machtiging bij maandelijkse bedragen automatisch afgeschreven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer niet voor automatische incasso is gekozen, is Klant verplicht dat het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Benmedia is bijgeschreven. 14.2 Als de afschrijving van art. 14.1 niet succesvol verloopt, of wordt teruggeboekt, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim. Dan is de Klant zonder nadere ingebrekestelling automatisch wettelijke rente verschuldigd over het openstaande (totale) factuurbedrag. 14.3 Als de betaling door middel van creditcard of automatische incasso wordt geannuleerd, of niet wordt gehonoreerd, kan Benmedia extra kosten aan de Klant in rekening brengen voor elke keer dat de betaling wordt geannuleerd of niet wordt gehonoreerd aangezien dit Benmedia ook geld kost aan uren en doorberekende kosten. 14.4 Als de afschrijving van art. 14.1 of 14.3 niet succesvol verloopt, niet wordt gehonoreerd of wordt teruggeboekt, kan de betaling na 14 dagen uit handen worden gegeven aan een incassobureau en bij in gebreke blijven aan de deurwaarder. Alle kosten hiervoor worden volledig aan Klant doorberekend, inclusief alle gerechtelijke kosten. 14.5 Als de Klant langer dan 30 dagen in gebreke blijft wordt de toegang tot de Dienst ontzegd en kan het Account gewist of van de hardware verwijderd worden. Klant is in dat geval zelf verantwoordelijk voor het tijdig (binnen 30 dagen na het niet nakomen van de betalingsverplichting) opslaan van alle persoonlijke gegevens, Benmedia is nooit aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit te late betaling of uitblijven van betaling door Klant. 14.6 Benmedia stelt facturen alleen digitaal ter beschikking.

15.1 Benmedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder valt verlies of beschadiging van gegevens en derving van inkomsten, winst of omzet. Benmedia is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit te late betaling of uitblijven van betaling door Klant.

15.2 Benmedia is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenis en of omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar macht liggen, met inbegrip van, doch niet uitsluitend:
(i) niet beschikbaarheid, vertraging in de levering van of storingen en gebreken in netwerken, informatie, producten of diensten van derden (inclusief dienstenaanbieders),
(ii) stakingen of arbeidsonrust, en (iii) door de overheid, rechterlijke instantie of enig andere daar toe bevoegde autoriteit genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen.

15.3 Behalve in het geval van opzet of grove schuld van Benmedia of haar leidinggevenden en medewerkers, is de aansprakelijkheid van Benmedia naar Klant of naar anderen die via de Klant aanspraken maken beperkt tot, altijd ter keuze van Benmedia: (i) een vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste factuur die de Klant ter zake van de Dienst heeft voldaan of (ii) betaling door Benmedia van de kosten om een gelijkwaardige dienst te laten leveren ter hoogte van de laatste factuur.

15.4 Als de tekortkoming dood of lichamelijk letsel ten gevolge heeft is de enige aansprakelijkheid van Benmedia, behalve in geval van bewezen opzet of grove schuld van Benmedia of aansprakelijkheid op grond van dwingende rechtelijke bepalingen, beperkt tot de directe schade tot ten hoogste een bedrag van het bedrag dat in een dergelijk geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Benmedia wordt uitgekeerd.

15.5 Schade als bedoeld in dit artikel dient binnen één maand na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Benmedia te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

15.6 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Benmedia opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Benmedia niet mogelijk is langer duurt dan twee weken is ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

15.7 Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die redelijkerwijs buiten de macht van Benmedia liggen, ten gevolge waarvan Benmedia niet in staat is haar contractuele verplichtingen naar Klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen uitval van hardware, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie, infrastructuur en storingen in netwerken, het faillissement van leveranciers van Benmedia en/of door de overheid, rechterlijke instantie of enig andere daartoe bevoegde autoriteit genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen.

16.1 Op elke Overeenkomst tussen Benmedia en de Klant is Nederlands recht van toepassing. De kantonrechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomsten tussen Benmedia en de Klant.

16.2 Als de Klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het oneens is met de keuze van art. 16.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van één maand nadat Benmedia een beroep op art.16.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter. Eventuele extra kosten voor gerechtelijke leges, evenals door Benmedia reeds gemaakte kosten voor leges bij de kantonrechter, worden in dat geval altijd doorberekend aan Klant die dit terstond betaalt.

16.3 Op alle overeenkomsten tussen Benmedia en Klant handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is artikel 16.1 altijd van toepassing en is in beginsel, tenzij de wet anders voorschrijft, geen andere rechter bevoegd.

16.4 Als één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Ingeval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Alle onder deze Algemene Voorwaarden vereiste, of mogelijke, kennisgeving en bekendmaking moet, tenzij in het betreffende artikel uitdrukkelijk anders wordt vermeld, schriftelijk of per mail te geschieden met onderstaande contactgegevens, inclusief de retourprocedure. Hier is ons magazijn en kantoor gevestigd, het kan afwijken van het KvK adres.

Benmedia Group BV
Guntersteinweg 377
2531KA Den Haag
Nederland
info@seniorentab.nl
070-3085504
BTW nummer NL861468545B01